• Šv. Mišių transliacijos:
  • Ketvirtadieniais 18:00
  • Sekmadieniais 11:00

informacija

Šv. Mišių transliacijos iš Ruklos Šventosios Dvasios parapijos koplyčios

Ketvirtadieniais 18:00
Sekmadieniais 11:00


Eucharistija

Norėdamas mokiniams palikti savo meilės įrodymą, Jėzus įsteigė Eucharistiją kaip savo mirties ir prisikėlimo atminimą ir įsakė apaštalams švęsti iki Jam sugrįžtant. Eucharistija yra padėkos auka Tėvui, pašlovinimas, kuriuo Bažnyčia parodo dėkingumą Dievui už visas Jo geradarybes, už visa, ką Jis yra įvykdęs kurdamas, atpirkdamas ir pašventindamas
Neišsemiamus šio sakramento turtus išreiškia įvairūs jo pavadinimai. Jį vadiname Mišiomis, nes liturgija, kurioje vyksta išganymo slėpinys, baigiama tikinčiųjų pasiuntimu (missio), kad jie vykdytų Dievo valią savo kasdieniame gyvenime. Taip pat vadiname Komunija, nes šiuo sakramentu mes vienijamės su Kristumi, kuris mus padaro savo Kūno ir Kraujo dalininkais.

Mišių sandara

Mišios turi dvi pagrindines dalis: Žodžio liturgiją ir Eucharistijos iturgiją. Žodžio liturgiją sudaro Dievo žodžio skaitiniai, homilija, Tikėjimo išpažinimas ir visuotinė malda. Eucharistijos liturgijoje yra trys svarbiausios dalys: atnašavimas, Eucharistijos malda ir Komunija. Atnašavimu paskiriame Dievo garbei duoną ir vyną, o per juos - savo darbus ir troškimus; Eucharistijos maldoje dėkojama Dievui už sukūrimą, atpirkimą ir pašventinimą, šaukiamasi Šventosios Dvasios, Jos galybe ir Kristaus žodžių bei veikimo galia sudabartinama Atpirkėjo auka, atmenamas Švč. Sakramento įsteigimas ir Kristaus kančia, prisikėlimas bei žengimas į dangų, užtariama Bažnyčia ir visi jos nariai; per Komuniją susivienijame su Išganytoju, už mus kentėjusiu ir prisikėlusiu.

transliacija

Transliacijos vyksta Žuvelės youtube

Jungtis

Prenumerata yra patogiausias būdas gauti pranešimus apie naujas laidas ir prasidėjusias transliacijas

Prenumeruoti

Maldos

Tikėjimo išpažinimas

TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo; gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. (nusilenkiame) Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. (atsitiesiame) Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią. Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen.

Dvasinė komunija

Malonusis Jėzau! Tikiu, kad esi Švenčiausiajame Sakramente su savo kūnu ir siela, su dievyste ir žmogyste. Jame aš Tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi Tavęs! Juk Tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti Tavęs Švenčiausiajame Sakramente; dėl to, Jėzau, bent neregimu būdu ateik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų.
Tau, Viešpatie, atiduodu visą save. Aukoju savo kūno ir sielos jėgas su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau, priėmęs Švenčiausiąjį Sakramentą. Trokštu visuomet su Tavimi būti, Tau dirbti, Tau kentėti, Tau gyventi ir mirti. Neleisk man, Viešpatie, nė valandėlės nuo Tavęs atsitraukti ir Tavo malonę prarasti. Būk man mokytojas, vadas ir globėjas visą gyvenimą. Amen.

Šv. Ignaco Lojolos malda

Kristaus Siela, pašvęsk mane! Kristaus Kūne, išgelbėk mane! Kristaus Kraujau, pagirdyk mane! Vandenie iš Kristaus šono, nuplauk mane! Kristaus kančia, pastiprink mane! O gerasis Jėzau, išklausyk mane! Savo žaizdose paslėpk mane! Neleisk man niekuomet nuo Tavęs atsiskirti! Nuo sielų priešo apgink mane! Mirties valandą pasišauk mane ir liepk man ateiti pas Tave, kad su šventaisiais garbinčiau Tave per amžius. Amen.

Šv. Arkangele Mykolai

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Išlaisvinimo malda

1. Susirinkus tikinčiųjų bendruomenei, kunigas taria: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
2. Visi persižegnoja ir taria: Amen.
3. Kunigas: Visagalis Dievas Tėvas, kuris nori visų žmonių išganymo, tebūna su jumis visais.
4. Visi atsako: Ir su tavimi.
5. Visi: Litanija.
6. Kunigas: Šventoji Dvasia Kūrėja <...> mūsų Viešpatį.
7. Visi atsako: Amen.
8. Visi: Atsižadėjimai. Tėve mūsų.
9. Kunigas: Jėzaus Kristaus <...> kad jos būtų pašalintos.
10. Visi: Dievui pakilus, pakrinka jo priešai; Tie, kurie jo nekenčia, bėga nuo jo veido. Kaip išblaškomi dūmai, taip jie pradingsta; kaip tirpsta vaškas prieš ugnį, taip nedorėliai pražūva prieš Dievą.
11. Kunigas: Štai Viešpaties Kryžius: bėkite, priešiškos jėgos. (persižegnojame)
12. Visi: Nugalėjo Liūtas iš Judo giminės, Dovydo palikuonis.
13. Kunigas: Tavo gailestingumas, Viešpatie, visada telydi mus.
14. Visi: Kaip turėjome viltį tavyje.
15. Kunigas: Viešpatie, išklausyk mano maldą.
16. Visi: Ir mano šauksmas tave tepasiekia.
17. Kunigas: melskimės.
18. Visi: Dieve dangaus, Dieve žemės, Dieve angelų, Dieve arkangelų, Dieve patriarchų, Dieve pranašų, Dieve apaštalų, Dieve kankinių, Dieve kunigų, Dieve mergelių, Dieve visų šventųjų vyrų ir moterų, Dieve, kuris turi galią dovanoti gyvybę po mirties, atilsį po vargų. Nes nėra ir negali būti kito Dievo, be tavęs, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėjo, kurio Karalystė nesibaigs. Nuolankiai maldaujame tave, didžios garbės Dieve, kad galingai išvaduotum mus iš visokios pragaro dvasių valdžios, apgaulės bei piktų pinklių ir saugotum, kad išliktume nepažeisti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
19. Kunigas: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir galia <...>
20. Visi: Šventas, Šventas, Šventas Viešpats, galybių Dievas! Pilnas yra dangus ir žemė Jo garbės! Osana aukštybėse! Garbė Tam, kuris ateina Viešpaties vardu. Osana aukštybėse!
21. Visi: Tavo apyginimo šaukiamės, Šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji, mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki.
22. Visi: Šlovingasis dangaus kareivijų vade, Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje su tamsybių pasaulio vadovais, galybėmis ir valdytojais, su dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Ateik į pagalbą žmonėms, kuriuos Dievas sukūrė pagal savo paveikslą bei panašumą ir didele kaina atpirko iš velnio tironijos. Bažnyčia tave gerbia kaip sargą ir globėją; tau Viešpats pavedė atpirktųjų sielas, kad priimtum jas į dangaus laimę. Melsk ramybės Dievą, kad sutriuškintų šėtoną po mūsų kojomis, idant jis daugiau nebegalėtų laikyti žmonių nelaisvėje ir kenkti Bažnyčiai. Nunešk mūsų maldas Aukščiausiojo akivaizdon, kad mus greitai pasiektų Viešpaties gailestingumo malonės, ir sulaikyk slibiną, senąją gyvatę, kuri yra velnias ir šėtonas, bei supančiojęs nublokšk į bedugnę, kad daugiau nesuvedžiotų tautų. Amen.

intencijos

Intencijas siųskite svetainėje žuvelė.lt

Siųsti intenciją

aukos

Šv. Mišių transliacijos ir įvairiausių laidų įrašai vyksta Arnoldo Valkausko, Ruklos Šventosios Dvasios parapijos, Žuvelės projekto ir savanorių pagalbininkų dėka.

Parapijai, Žuvelės projektui, internetinėms svetainėms, įrangai prižiūrėti ir išlaikyti reikia jūsų pagalbos.

Ruklos Šventosios Dvasios Parapija

Ruklos Šventosios Dvasios parapija
LT167044060001896063
"Auka Žuvelei"

Adresas: Ruklos mstl., Ruklos sen., Jonavos r. sav.
Juridinio asmens kodas: 192058191
Bankas: AB SEB bankas
SWIFT (BIC): CBVILT2X

kontaktai

Susisiekti galite Žuvelės facebook puslapyje arba email info@zuvele.lt

nuorodos

Šis projektas turi daug skirtingų dalių. Čia rasite visas projekto dalis.

Žuvelė facebook

zuvele.lt/facebook/

Žuvelė youtube

zuvele.lt/youtube/

Žuvelė instagram

zuvele.lt/instagram/

Žuvelė spotify

zuvele.lt/spotify/

Žuvelė iTunes

zuvele.lt/itunes/

Žuvelės puslapis

zuvele.lt

Egzorcistas

egzorcistas.lt

Knygos Sielai

knygossielai.lt

Arnoldas Valkauskas

facebook.com/egzorcistas